Actievoorwaarden "HANSAPLAST Kids Wondverzorgingspakket winactie"

ALGEMEEN

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel " Hansaplast Kids Wondverzorgingspakket winactie " (de "Actie"). Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

De deelnemer moet zich houden aan de Nederlandse Reclame Code en bijzondere reclamecodes, waaronder de Reclamecode Social Media en de Kinder- en Jeugdreclamecode. In het bijzonder moet de deelnemer te allen tijde duidelijk maken dat de uitingen, zoals de deelname, zijn gedaan in het kader van de Actie. De reclamecodes zijn te vinden op https://www.reclamecode.nl/nrc/.

De Actie wordt georganiseerd door Beiersdorf NV ("Beiersdorf") gevestigd aan De Passage 126-136, 1101 AX Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 39032682.

Beiersdorf heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of prijzen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de websites https://www.instagram.com/hansaplast.nl/ en https://www.hansaplast.nl/actievoorwaarden (de "Websites") worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Beiersdorf over deze gevallen beslissen.

De actieperiode loopt van 10 juni 2021 [10.00 uur] tot en met 24 juni 2021 [18.00 uur] (de "Actieperiode"). Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk.

De Actie is een promotioneel kansspel. Beiersdorf handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. De Actie wordt noch georganiseerd, noch gesponsord door Instagram.

DEELNAME

Deelname aan de Actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de Actieperiode en prijsuitreiking woonachtig zijn in Nederland.

Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten schriftelijke toestemming hebben van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger(s) (bijvoorbeeld ouder of voogd) voor deelname aan de Actie en voor het ontvangen van prijzen.

Medewerkers van Beiersdorf, iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is, en hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

Om deel te nemen moet de deelnemer een geldig Instagram account hebben.
Beiersdorf heeft te allen tijde het recht één of meer deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor enige prijs en de deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen. Deelnemers die in strijd met deze actievoorwaarden handelen, worden gediskwalificeerd.

Alleen inzendingen die aan deze actievoorwaarden voldoen, dingen mee naar een van de prijzen.

SPEELWIJZE

De deelnemer moet ons Instagram account @ hansaplast.nl volgen en de Instagram winactie Post op ons account liken, hierop reageren en twee andere accounts taggen. Er zal 1 post live worden gezet op onze feed gedurende de actieperiode. In totaal zijn er 5 pakketten te vergeven, te verdelen over 5 winnaars. In de week van 28 juni wordt bekend gemaakt welke 5 mensen de prijs hebben gewonnen.
Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via Instagram. Elke deelnemer is verplicht zijn/haar eigen e-mailadres te gebruiken en deel te nemen via zijn/haar/hun eigen Instagram account.

Er geldt een limiet voor het aantal deelnames per deelnemer, namelijk 1 deelname per deelnemer.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

PRIJZEN

De prijs is het eenmalig ontvangen van Hansaplast Kids Wondverzorgingspakket. Het pakket bestaat uit 1x Hansaplast Wondhelende zalf 50gr, 1x Hansaplast Wondspray Kids 100ml en 1x Hansaplast Wondpleisters Kids Sensitive Animal 1m x 6cm  ter waarde van circa EUR 17,57 per pakket. Per deelnemer kan maximaal één pakket worden gewonnen.

De aanwijzing van de winnaars vindt plaats op onpartijdige wijze, met behulp van een medewerker van Beiersdorf.

In de week van 28 juni worden de winnaars van De Actie aangewezen. Op dat moment worden 5 winnaars aangewezen.

De winnaars worden vóór 3 juli 2021 [12.00 uur] aangewezen, en ontvangen hierover een bericht via Direct Message op Instagram over de winst, alvorens het pakket wordt opgestuurd. Daarbij moet de winnaar binnen redelijke termijn reageren, maar in ieder geval binnen 72 uur anders vervalt het recht op de prijs. De deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht op een prijs als hij of zij niet binnen deze termijn heeft gereageerd.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet worden geruild of worden overgedragen aan derden. Beiersdorf geeft geen enkele garantie op de prijzen.

Beiersdorf zal zorgdragen voor de inhouding van eventuele kansspelbelasting.

Aansprakelijkheid

Deelnemers zullen Beiersdorf, Instagram en alle door Beiersdorf ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (direct of indirect) geleden schade, letsel of gemaakte kosten als gevolg van (deelname aan) de Actie of (gebruik van) de uitgekeerde prijzen

Instagram is op geen enkele wijze betrokken bij de Actie en deze wordt niet gesponsord, aanbevolen of waargenomen door Instagram.

Aan de informatie op de Websites kan de deelnemer geen rechten ontlenen. 

PERSOONSGEGEVENS

De door de deelnemer in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand conform onze privacy- en cookiepolicy: https://www.hansaplast.nl/pages/privacybeleid en https://www.hansaplast.nl/pages/cookie-settings 

OPMERKINGEN OF KLACHTEN

Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een brief te sturen aan https://www.hansaplast.nl/pages/contact onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Beiersdorf zal vervolgens contact met de deelnemer opnemen.

NIETIGHEID

Zijn of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de deelnemer en Beiersdorf aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.