Gebruiksvoorwaarden

Gezien de vele mogelijkheden en risico's die internet met zich meebrengt, verzoeken wij u om de volgende algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website in acht te nemen. Deze hebben wij opgesteld voor uw en onze eigen bescherming. Wij danken u voor uw begrip.

 

1. Persoonsgegevens 

Graag verwijzen wij u naar ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

2. Updates van deze gebruiksvoorwaarden

Vanwege constante technische en wettelijke innovaties, moeten wij de bestaande gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en/of actualiseren. Controleert u daarom telkens wanneer u onze website gebruikt wanneer de laatste versie is geüpload. De meest recente update dateert van augustus 2010.

3. Auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud van onze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, foto's, afbeeldingen en audio- of videobestanden zijn onze eigendom tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt vermeld. (Graag verwijzen wij u in dit verband naar de verklaring betreffende hyperlinks onder punt 3). Deze auteursrechtelijk beschermde inhoud mag alleen zonder uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt voor particulier gebruik en niet voor openbaar of commercieel gebruik (downloads, reproducties etc.). Wijzigingen in, vertalingen van of andere bewerkingen of verwerkingen van de inhoud mogen alleen plaatsvinden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beiersdorf AG.

Het ongeautoriseerde gebruik of misbruik van geregistreerde handelsmerken of logo's van Beiersdorf AG is niet toegestaan.

Wij wijzen u erop dat elke inbreuk op onze auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten civielrechtelijke en/of strafrechtelijke gevolgen kan hebben.

4. Voorbehoud van aansprakelijkheid

Deze website is uitsluitend bedoeld om in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving gebruikt te worden door de inwoners van het land dat u heeft gekozen op het opstartscherm van www.hansaplast.com. De materialen op deze site, inclusief producten, diensten en informatie, kunnen onjuist of niet beschikbaar zijn voor locaties buiten dit rechtsgebied.  Aanbiedingen, producten of diensten die via deze site zijn aangeboden of medegedeeld, zijn ongeldig voor zover deze niet zijn toegestaan krachtens de van toepassing zijnde wetgeving van het door u gekozen land. Als u naar www.hansaplast.com gaat, kunt u uw locatie kiezen en wordt u doorgeleid naar de juiste site.

Bij de samenstelling en controle van de informatie op deze website is alle mogelijke zorg betracht. Desalniettemin aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid en/of kwaliteit hiervan.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van andere aanbieders. Beiersdorf AG is niet bekend met de inhoud van de websites van derden en aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantieverplichting voor illegale inhoud of andere wettelijke inbreuken op websites van derden. Beiersdorf AG zal echter onmiddellijk overgaan tot het verwijderen van links of inhoud waarvan duidelijk is geworden dat daarmee de toepasselijke wetgeving wordt geschonden.

Deze website is ontworpen om algemene informatie te verschaffen en vormt op geen enkele wijze een vervanging voor medisch of professioneel advies. Voor dergelijk advies dient u contact op te nemen met een arts of specialist van uw keuze. Beiersdorf AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor acties die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website.

Het gebruik van deze website en het downloaden van gegevens geschiedt voor risico van de gebruiker. Beiersdorf AG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in het bijzonder aan gegevensbestanden, hardware en/of software van de gebruiker, die het gevolg is van een dergelijke actie. De verantwoordelijkheid voor opzet en grove nalatigheid blijft onaangetast.

5. Slotbepalingen

Indien een bepaling van deze voorwaarden in een bepaald rechtsgebied onrechtmatig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, blijft de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze voorwaarden in bedoeld rechtsgebied onaangetast.

Indien u wettelijke inbreuken op onze websites wilt melden, kunt u contact met ons opnemen.

 
Beiersdorf NV - Hansaplast Consumentenadvies
Postbus 37
3740 VB Baarn
Nederland
Telefoon: 0900-2075020 (ca. €0,10 p/min)
Email